Missiya, nəzər və dəyərlər
Missiya, nəzər və dəyərlər

Missiya, nəzər və dəyərlər

Missiyamız

Kənd təsərrüfatı və kimya bazarlarının ehtiyacı olan etibarlı qida təminatı üçün keyfiyyətli, zərərli qatqısız, kǝnd tǝsǝrrüfatı mǝhsullarını ǝldǝetmǝ imkanını hǝyata keçirmǝk. Kǝnd tǝsǝrrüfatı vǝ iqtisadi mǝnbǝlǝrin daimi istifadǝsini tǝmin etmǝk və gǝlǝcǝyimiz olan uşaqlara yaşana bilǝn bir dünya qoyub getmǝk üçün əzmlə çalışıb, amalımıza sadiq qalaraq hǝr bir yeni gündə özümüzü vǝ ölkəmizi sağlam gǝlǝcǝyǝ doğru hazırlamağı özümüzə borc bilirik.

AZCHEMCO olaraq əsas missiyamız

Milli dǝyǝrlǝrǝ sadiq qalaraq, şirkətimizin fǝaliyyǝtinin əsas məqsədi və istiqaməti, bitkilərin qidalandırılmasında, mühafizəsində və torpaqların münbütlüyünün qorunub saхlanılmasında əhəmiyyətli olan, zərərli qatqısız, yüksǝk keyfiyyǝtli maye və sülb halında məhsul istehsal etmək. Dünya miqyasında ekoloji təhlükəsiz və keyfiyyǝtli kǝnd tǝsǝrrüfatı mǝhsullarının əldə edilməsinə xidmǝt göstərən gübrələr isttehsalını hǝyata keçirmǝk. Dünyada lider ve qabaqcıl kǝnd tǝsǝrrüfatı sahəsində gübrə istehsalı şirkəti olmaq və fəaliyyətimiz nəticəsində sifarişçidǝn- tǝdarükçüyǝ, mǝhsuldan-fermerlǝrǝ qǝdǝr dǝyǝr yaratmaqdır.

Nəzərimiz

Kǝnd tǝsǝrrüfatı hər bir ölkǝdə sağlam gələcək niyyətinin şah damarıdır. Hal-hazırda mövcud Dünya durumunda kimya vǝ kǝnd tǝsǝrrüfatı sǝnayesi sahǝsindǝ olan fǝaliyyǝtimiz, günü-gündən inkişaf edǝn vǝ güclǝnǝn Azǝrbaycan xalqının sağlam gələcəyini təmin edəcək. Bundan əlavə Dünya kǝnd tǝsǝrrüfatı sektorunda öz sözünü deyə biləcək innovativ, tǝşǝbbüskar və istehsal etdiyi məhsullarının Azərbaycanın brendinə çevrilməsinə nail olmaq üçün, güclü şirkət kimi «Azchemco» ailəsi olaraq fasilǝsiz çalışmaqdır.

Dəyərlərimiz

AZCHEMCO olaraq güvvə vǝ əzmlə

Sahib olduğumuz dǝyǝrlǝri əsas tutaraq YALNIZ İRƏLİYƏ DOĞRU şüarı ilə, qarşıya qoyulan məqsədlərə çatana qədər mətin addımlarla irəliləyərək, Dünya kənd təsərrüfatı kimyası sənayesində Azərbaycanı LİDER ölkəsi etməkdir.

İnsana qiymǝt vermǝyin yolunun Dünyaya qiymǝt vermǝkdǝn keçdiyini hər zaman düşünürək istehsal etdiyimiz mǝhsullarımızdan, onlardan elmi əsaslarla işlənib hazırladığımız istifadə qaydalarının, zəhmətlǝrin nǝ dərəcədə qiymǝtli vǝ müqǝddǝs olduğu kənd təsərrüfatı sektorunda böyük bir töhfə olduğunu hesab edirik.

Biz gələcəkdə yaşana bilǝn sağlam bir dünya üçün, bügündǝn işlǝyirik.