CUCA 333
CUCA 333

CUCA 333

CUCA 333

KALSİUM VƏ MİS TƏRKİBLİ MAYE GÜBRƏ

HIGH QUALITY SPECIAL FERTILIZER
Product's Achievement Icon
ZƏMANƏTLİ TƏRKİBİ % W/W
Suda həll olan mis (Cu) 6
Suda həll olan kalsium (Ca) 6
CUCA 333

Təsviri

Xüsusi istehsal vasitsilǝ Mis vǝ Kalsiyumu birlǝşdirilmişdir vǝ bu xüsusi birlǝşmǝ vasitǝsilǝ bitkinin kök, gövdǝ, yarpaq vǝ meyvǝ inkişafında çox ǝhǝmiyyǝtli bir vǝzifǝni yerinǝ yetirir. Bitkilǝrdǝ müqavimǝti yüksǝldir.
Meyvǝ üzǝrindǝ parlaqlıq vǝ sǝrtliyi artıraraq mǝhsulun görünüşünü yaxşıladırır.
Bitkinin hǝm mis hǝm dǝ kalsiyum ehtiyacını tǝmin edir.
Sistemli bir xüsusiyyǝtǝ malikdir. Bitkilǝrǝ damcı suvarma vǝ yarpaq vasitǝsilǝ tǝtbiq edilǝ bilǝr.
Fitotoksik tǝsiri yoxdur. İstehsalçı şirkǝtin istifadǝ dozalarında bitkilǝrǝ tǝtbiq edilmǝlidir.

Saxlanma qaydası: Normal şəraitdə (sərin və quru yerdə) orjinal qabında saxlayın. Məhsulu birbaşa günəş işığının düşdüyü yerdən uzaq tutun. Orjinal qabında normal şəraitdə saxlanıldıqda öz fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərini ən azı 3 il qoruyub saxlayır. Saxlama temperaturu +5°c ilə +40°c arasında olmalıdır.

Yararlılıq müddəti: İstehsal tarixindən etibarən 3 il. İstehsal tarixi qabın üzərində qeyd olunub. Partiya nömrəsi istehsal tarixinə uyğundur.

Spesifikasiyalar
Bitki Yarpaqdan (100 L / suya) Damlamadan (1000 m2) Təkrar istifadə
Pomidor 125cc 1 L
Bibər 125cc 1 L
Badımcan 125cc 1 L
Xiyar 125cc 1 L
Soğan 100cc -
Sarımsaq 100cc -
Kartof 100cc -
Kabak 125cc 1 L
Ərik 125cc -
Şaftalı 125cc -
Sitrus meyvələr 125cc -
Banan 125cc 1 L
Əncir 125cc -
Alma 125cc -
Qovun 125cc 1 L
Qarpız 125cc 1 L
Xurma 100cc -
Nar 125cc -
Armud 125cc -
Meyvə fidanları 100cc -
Pambıq 125cc -
Buğda 125cc -
Arpa 125cc -
Qarğıdalı 125cc -
Günəbaxan 150cc -
Mərcimək 125cc -
Şəkər çuğunduru 125cc -
Püstə 125cc -
Fıstıq 125cc -
Bəzək bitkiləri 125cc -
Paxla 100cc 1 L
Cirə 100cc -
Gül-çiçək 100cc -
Yonca 100cc -