FRUIT SET K25
FRUIT SET K25

FRUIT SET K25

FRUIT SET K25

KALİUM OKSİD TƏRKİBLİ MAYE GÜBRƏ

HIGH QUALITY SPECIAL FERTILIZER
Product's Achievement Icon
ZƏMANƏTLİ TƏRKİBİ % W/W
Suda həll olan kalium oksid (K2O) 25
FRUIT SET K25

Təsviri

FRUIT SET K25 meyvǝnin böyümǝsinǝ, şǝkǝr miqdarının artmasına, rǝnginǝ, nǝticǝdǝ meyvǝnin keyfiyyǝtinǝ vǝ görünüşünǝ birbaşa tǝsiri vardır.
Xüsusilǝ kalium ehtiyacı yüksǝk olan bitkilǝrdǝ meyvǝ hǝcmindǝn mǝhsul yığma dövrünǝ qǝdǝr istifadǝ edilir. Meyvǝlǝrin inkişafında vǝ böyümǝsindǝ ǝhmiyyǝtli rolu vardır.
Bitkinin kök nahiyyǝsindǝ hǝrǝkǝt qabiliyyǝti çox yüksǝkdir.
FRUIT SET N28 ilǝ qarışıqdan birinci olaraq FRUIT SET N28, 3 dǝqiqǝ sonra damcıdan bitki köklǝrinǝ FRUIT SET K25 tǝtbiq olunarsa bitkidǝ çox ciddi inkişaf vǝ meyvǝlǝrdǝ gözǝ çarpan irilik, parlaqlıq, rǝng vǝ dad dǝyişmǝsi tǝmin olunur.

Saxlanma qaydası: Normal şəraitdə (sərin və quru yerdə) orjinal qabında saxlayın. Məhsulu birbaşa günəş işığının düşdüyü yerdən uzaq tutun. Orjinal qabında normal şəraitdə saxlanıldıqda öz fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərini ən azı 3 il qoruyub saxlayır. Saxlama temperaturu +5°c ilə +40°c arasında olmalıdır.

Yararlılıq müddəti: İstehsal tarixindən etibarən 3 il. İstehsal tarixi qabın üzərində qeyd olunub. Partiya nömrəsi istehsal tarixinə uyğundur.

Spesifikasiyalar
Bitki Yarpaqdan (100 L / suya) Damlamadan (1000 m2) Təkrar istifadə
Pomidor 125cc 1 L
Bibər 125cc 1 L
Badımcan 125cc 1 L
Xiyar 125cc 1 L
Soğan 100cc -
Sarımsaq 100cc -
Kartof 100cc -
Kabak 125cc 1 L
Ərik 125cc -
Şaftalı 125cc -
Sitrus meyvələr 125cc -
Banan 125cc 1 L
Əncir 125cc -
Alma 125cc -
Qovun 125cc 1 L
Qarpız 125cc 1 L
Xurma 100cc -
Nar 125cc -
Armud 125cc -
Meyvə fidanları 100cc -
Pambıq 125cc -
Buğda 125cc -
Arpa 125cc -
Qarğıdalı 125cc -
Günəbaxan 150cc -
Mərcimək 125cc -
Şəkər çuğunduru 125cc -
Püstə 125cc -
Fıstıq 125cc -
Bəzək bitkiləri 125cc -
Paxla 100cc 1 L
Cirə 100cc -
Gül-çiçək 100cc -
Yonca 100cc -