ROOT AMINTO
ROOT AMINTO

ROOT AMINTO

ROOT AMINTO

ORQANOMİNERAL MAYE GÜBRƏ

HIGH QUALITY SPECIAL FERTILIZER
Product's Achievement Icon
ZƏMANƏTLİ TƏRKİBİ % W/W
Cəmi orqanik maddə 26
Algin turşusu 0,004
Humik turşusu (HA) və fulvik turşusu (FA) 2
Giberellik turşusu 0,001 ppm
ROOT AMINTO

Təsviri

Mǝnfi temperatur vǝ mütǝnasib rütubǝtin yüksǝk olduğu şǝrtlǝr daxil olmaqla hǝr şǝraitdǝ şitil vǝ ya fidanlar üçün ideal kökün ǝmǝlǝ gǝlmǝsini tǝşviq edir.
Köklǝrdǝ yarana bilǝcǝk gǝrginliklǝri xüsusi istehsal vasitǝsilǝ aradan qaldırır.
Əkilǝn şitil vǝ fidanların torpaq vǝ iqlim seçmǝ hallarını minimuma endirǝrǝk bütün şitil vǝ fidanların eyni nisbǝtdǝ inkişafını tǝmin edir. Köklǝrin uzanmasını sürǝtlǝndirǝrǝk ǝlavǝ köklǝrin daha da sürǝtli ǝmǝlǝ gǝlmǝsini vǝ köklǝrin yanlara vǝ dǝrinǝ doğru istiqamǝtini tǝmin edir.

Saxlanma qaydası: Normal şəraitdə (sərin və quru yerdə) orjinal qabında saxlayın. Məhsulu birbaşa günəş işığının düşdüyü yerdən uzaq tutun. Orjinal qabında normal şəraitdə saxlanıldıqda öz fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərini ən azı 3 il qoruyub saxlayır. Saxlama temperaturu +5°c ilə +40°c arasında olmalıdır.

Yararlılıq müddəti: İstehsal tarixindən etibarən 3 il. İstehsal tarixi qabın üzərində qeyd olunub. Partiya nömrəsi istehsal tarixinə uyğundur.

Spesifikasiyalar
Bitki Yarpaqdan (100 L / suya) Damlamadan (1000 m2) Təkrar istifadə
Pomidor 150cc 1 L
Bibər 150cc 1 L
Badımcan 150cc 1 L
Xiyar 100cc 1 L
Soğan 100cc -
Sarımsaq 100cc -
Kartof 150cc -
Kabak 100cc 1 L
Ərik 150cc -
Şaftalı 150cc -
Sitrus meyvələr 150cc -
Banan 150cc 1 L
Əncir 150cc -
Alma 150cc -
Qovun 150cc 1 L
Qarpız 150cc 1 L
Xurma 150cc -
Nar 150cc -
Armud 150cc -
Meyvə fidanları 150cc -
Pambıq 150cc -
Buğda 150cc -
Arpa 150cc -
Qarğıdalı 150cc -
Günəbaxan 150cc -
Mərcimək 150cc -
Şəkər çuğunduru 150cc -
Püstə 150cc -
Fıstıq 150cc -
Bəzək bitkiləri 150cc -
Paxla 150cc 1 L
Cirə 150cc -
Gül-çiçək 150cc -
Yonca 150cc -