POWER HIDROJEN
POWER HIDROJEN

POWER HIDROJEN

POWER HIDROJEN

AZOT TƏRKİBLİ MAYE GÜBRƏ

HIGH QUALITY SPECIAL FERTILIZER
Product's Achievement Icon
ZƏMANƏTLİ TƏRKİBİ % W/W
Suda həll olan azotun (N) ümumi miqdarı 15
Suda həll olan fosfor pentaoksit (P2O5) 1
Suda həll olan kükürd (SO3) 30
POWER HIDROJEN

Təsviri

Dünya kǝnd tǝsǝrrüfatı torpaqlarının problemi PH problemidir. PH çoxluğu vǝ duzluluğun artması sǝhralaşmağa şǝrait yaradır.
Power Hidrogen tǝrkibindǝki xüsusi Azot-Fosfor vǝ Kükürd birlǝşmǝlǝri ilǝ hǝm torpaqların sǝhralaşmasının hǝm dǝ PH-ın yüksǝlmǝsinin qarşısını alır.
Bu xüsusiyyǝtlǝrinǝ görǝ bitkiyǝ Damcı suvarma sistemi ilǝ verildikdǝ, ifrat miqdarda PH-a görǝ bitki köklǝrinin gübrǝlǝri qǝbul etmǝsinin çǝtinlǝşdiyi bir şǝraitdǝ torpaqdakı bu kilitlǝnmǝni açır vǝ bitkinin sağlam formada gübrǝni qǝbul etmǝsini tǝmin edir.
Gübrǝlǝrlǝ verilmǝsi mümkündür.

Saxlanma qaydası: Normal şəraitdə (sərin və quru yerdə) orjinal qabında saxlayın. Məhsulu birbaşa günəş işığının düşdüyü yerdən uzaq tutun. Orjinal qabında normal şəraitdə saxlanıldıqda öz fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərini ən azı 3 il qoruyub saxlayır. Saxlama temperaturu +5°c ilə +40°c arasında olmalıdır.

Yararlılıq müddəti: İstehsal tarixindən etibarən 3 il. İstehsal tarixi qabın üzərində qeyd olunub. Partiya nömrəsi istehsal tarixinə uyğundur.

Spesifikasiyalar
Bitki Yarpaqdan (100 L / suya) Damlamadan (1000 m2) Təkrar istifadə
Pomidor 125cc 1 L
Bibər 125cc 1 L
Badımcan 125cc 1 L
Xiyar 125cc 1 L
Sarımsaq 100cc -
Kartof 100cc -
Ərik 125cc -
Şaftalı 125cc -
Qarpız 125cc 1 L
Sitrus meyvələr 125cc -
Banan 125cc 1 L
Əncir 125cc -
Alma 125cc -
Qovun 125cc 1 L
Xurma 100cc -
Nar 125cc -
Armud 125cc -
Meyvə fidanları 100cc -
Pambıq 125cc -
Buğda 125cc -
Arpa 125cc -
Qarğıdalı 125cc -
Günəbaxan 150cc -
Mərcimək 125cc -
Şəkər çuğunduru 125cc -
Püstə 125cc -
Fıstıq 125cc -
Bəzək bitkiləri 125cc -
Paxla 100cc 1 L
Cirə 100cc -
Gül-çiçək 100cc -
Yonca 100cc -